Sök

Uttalande från SFOG angående "samvetsfrihet" i vården.

Ingen vårdpersonal kan befrias från vissa arbetsuppgifter av samvetsskäl. Detta är en avgörande patientsäkerhetsfråga.

Landstingsstyrelsen i Kronobergs län har röstat för en utredning av frågan om samvetsfrihet i vården. Med anledning av detta framför Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) följande ståndpunkter:

Ingen vårdpersonal kan befrias från vissa arbetsuppgifter av samvetsskäl. Detta är en avgörande patientsäkerhetsfråga. Som patient måste man kunna känna sig säker på att vårdpersonalen arbetar utifrån ett professionsperspektiv, vetenskap och beprövad erfarenhet, och inte utifrån det egna samvetet. Frågan gäller inte bara aborter, utan även vård efter abort och vård i samband med preventivmedelsrådgivning där den aktuella barnmorskan t ex vägrar att sätta kopparspiral. I de länder där sk samvetsfrihet införts vittnar kvinnor och vårdpersonal om hur tillgängligheten till vård vid oönskad graviditet minskar. Minskad tillgänglighet till preventivmedelsrådgivning och abort leder till ökad mödradödlighet, vilket är välkänt av oss som arbetar inom professionen. Samvetsfrågan bör övervägas av den enskilda personen i samband med val av utbildning och inte i samband med anställning. Det är ingen mänsklig rättighet att bli barnmorska eller gynekolog. Däremot är det en mänsklig och laglig rättighet att få tillgång till vård i samband med abort och missfall samt hjälp att förebygga oönskad graviditet. 

SFOG anser inte att frågan om samvetsfrihet skall få utrymme i samband med anställning inom vården i Sverige. Sexuell och reproduktiv hälsa är ett av specialitetens kärnområden. Vård i samband med oönskad graviditet ingår som ett självklart obligatoriskt moment för att bli specialist i obstetrik och gynekologi i Sverige.

 

Harald Almström, ordförande SFOG

Lotti Helström, vice ordförande SFOG

Kristina Gemzell Danielsson, ordförande, SFOG arbetsgrupp för familjeplanering

Helena Kopp Kallner, sekreterare, SFOG arbetsgrupp för familjeplanering

Lena Marions, ordförande, SFOG arbetsgrupp för tonårsgynekologi