Sök

Nya svenska riktlinjer för CTG-tolkning under förlossning

FIGO presenterade år 2015 nya riktlinjer. En arbetsgrupp från SBF och SFOG har utarbetat nya svenska riktlinjer för CTG-tolkning under förlossning.

Länk till nya CTG-kortet

Medexa AB har färdigställt uppdatering av Milou med de nya tolkningsriktlinjerna för INTRAPARTALT CTG men innan det fungerar på varje klinik måste man installera den nya versionen av Milou i sina system. 

Det lokala installations- och uppdateringsarbetet tar ett antal veckor varför förändringarna inte kommer vara synliga 1 februari utan senare under våren (preliminärt besked mars, men kan variera från mellan olika landsting).

 

Många kliniker har planerat att införa nya tolkningsmodellen 1 februari, och det finns två alternativ att ta ställning till.

Antingen avvaktas införande av förändrade riktlinjer tills uppdateringen är synlig i Milou.

Alternativt övergång till att applicera förändringarna 1 februari, och då lämpligtvis kortfattad journalföring av tolkning i obstetriska journalen fram tills att Milou är uppdaterat.

 

I den uppdaterade Milou-versionen kommer man särskilja antepartal och intrapartal CTG-registrering så tolkaren/den som ska vidimera CTG-sekvensen) före vidimering gör distinktionen mellan de två alternativen.

 

Uppdateringen av ctgutbildning.se är genomförd och konskapskontrollen är tillgänglig sedan 4 januari. Samma inloggningsuppgifter för klinikerna som tidigare.

 

CTG-kort är utskickade till samtliga kliniker under december, och fler kort kan vid behov beställas från LÖF.