Sök

Skrivelse från SFOG till rättsliga rådet angående sen abort december 2015

länk till pdf 

Hela texten: 

Till Socialstyrelsen och Rättsliga Rådet

SFOG's styrelse har tagit del av ett meddelande, daterat 2015-11-10,med rubriken "Tillämpning av livsduglighetsbegreppet vid sena aborter" som Rättsliga Rådets ordförande Göran Ewerlöf skickat till ett antal kuratorsmottagningar i landet.

Med anledning av detta vill vi påtala följande för Socialstyrelsen och Rättsliga rådet:.

Meddelandet har oklar juridisk status. Det är inte formulerat vare sig som föreskrift, riktlinje eller allmänt råd, och det framgår inte hur det ska implementeras eller vilken tyngd det har.

Meddelandet har inte heller har det föregåtts av någon som helst form av remissförfarande, trots att det påverkar abortvården i hela landet.

Socialstyrelsen/Rättsliga rådet har inte säkerställt att meddelandet nått de berörda klinikerna. Det framkommer att de flesta av landets verksamhetschefer för kvinnokliniker inte fått ta del av meddelandet annat än indirekt, eller inte alls. Däremot verkar det ha hamnat hos kuratorer på olika håll i landet, då det felaktigt adresserats "Till samtliga abortkliniker".  I Sverige bedrivs abort inom kvinnosjukvården, på gynekologiska mottagningar och avdelningar och den självklara mottagaren borde vara respektive verksamhetschef.

Ovanstående har tyvärr lett till att vården vid abort efter vecka 18 nu bedrivs mer olika i landet än tidigare.

Det är högst anmärkningsvärt att en så viktig fråga som abort efter vecka 18 och begreppet livsduglighet hanteras på detta sätt.

Såväl begreppet livsduglighet som begrepp som "ab      orten avslutas" behöver definieras. Är aborten avslutad när andra behandlingssteget påbörjas, eller när livmodern är tömd?

Vi önskar att Rättsliga Rådet drar tillbaks ovan angivet meddelande och istället initierar mer formell utredning med sedvanligt remissförfarande, i syfte att tydliggöra centrala begrepp inom abortvården

Arbetet bör resultera i ett tydligt dokument som kommuniceras till samtliga vårdgivare på vedertaget sätt.

 

Stockholm 2015-12-10 

För SFOG's styrelse

Andreas Herbst

Vice ordförande