Sök

Pristagare under SFOG-veckan i Jönköping

Pristagare under SFOG-veckan i Jönköping

SFOG priser

SFOG brukar dela ut pris för bästa föredrag och poster under SFOG-veckan. Den vetenskapliga nämnden bedömer alla arbeten och utser pristagare. I år fick tre pristagare diplom och 5000 kronor vardera:

Fritt föredrag Gynekologi/Reproduktionsmedicin

Sofia Widetun, Umeå Universitet

Titel: Kartläggning av patientinformation med fokusgrupper och nationell sammanställning

Motivering: Studentarbete i Gyn-op registret gjort av Sofia under ledning av Mats Löfgren. Den kliniska frågeställningen är viktig, resultaten har omedelbar betydelse för patienter som ska opereras inom gynekologi. Studien använder registerinformation på ett föredömligt sätt och utvecklar Gynop-registret. Klar och tydlig presentation.

 

Fritt föredrag Obstetrik

Verena Sengpiel, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Titel: Caffeine intake during pregnancy and early growth and obesity in childhood.

Motivering: Frågeställningen är relevant för många kvinnor; om kaffedrickande påverkar graviteten och barnet. Verena gjorde en utomordentlig presentation med en väl beskriven metod och reflekterade balanserat över styrkor och svagheter.

Poster Obstetrik & Gynekologi

Kristina Dahlqvist, Örnsköldsvik, Uppsala Universitet

Titel: Neonatalt utfall vid vidöppen hjässbjudning

Motivering: Kristina har gjort en väldesignad retrospektiv kohortstudie och med adekvata multivariabla analysmetoder påvisat hur vidöppen hjässbjudning jämfört med framstupa kronbjudning kan påverka korttidsmorbiditet hos det nyfödda barnet. Allt presenterat på en informativ poster.

 

ACTA prize

Markus Jansson, Örebro

Titel: Kostnadsminimeringsanalys av antibiotikaprofylax vid elektiva sectio

Jennifer Campbell, Göteborg

Titel: Sakrospinosusfixation vid vaultprolaps - är operation med sutureringsinstrument likvärdigt traditionell teknik avseende recidiv och allvarliga komplikationer?

I år delades det även ut ett nyinstiftat pris; ACTA prize. NFOG och ACTA editorial board har tidigare i år fattat ett beslut att bidra med ett årligt pris till de enskilda nationella föreningarna, att delas ut vid respektive förenings årliga möte. Priset avser att uppmuntra till publicering av nordiska arbeten, gärna i ACTA. SFOG valde att premiera ST-arbeten. Utbildningsnämnden och vetenskapliga nämnden utsåg två nu färdiga specialister till pristagare. Markus och Jennifer fick diplom och 2500 danska kronor vardera.