Sök

Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) är en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och samtidigt den äldsta sektionen av Svenska Läkaresällskapet. Föreningen utgör en sammanslutning av svenska gynekologer-obstetriker och andra för obstetrik och gynekologi intresserade läkare. Föreningen utgör också den samordnande organisationen för landets regionala gynekologiska sällskap.

Välkommen till SFOG!

Vi hoppas och tror att du ska få mycket glädje av medlemskapet i vår förening!

Gå in på vår hemsida www.sfog.se, där du kan läsa om föreningen och se aktuella aktiviteter i SFOG!
Inloggning för de sidor som inte är öppna för alla får du via vårt kansli - se kontaktuppgifter på hemsidan.
Du kommer också att få föreningens Medlemsblad som utkommer med fem nr/år, med information om föreningens aktiviteter och rapporter från nationella och internationella möten mm.

SFOG är en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och samtidigt den äldsta sektionen av Svenska Läkaresällskapet. Föreningen utgör en sammanslutning av svenska gynekologer-obstetriker och andra för obstetrik och gynekologi intresserade läkare, och är även samordnande organisation för landets regionala gynekologiska sällskap. Som medlem i SFOG kommer du i åtnjutande av föreningens rika utbildningsutbud i form av kurser, möten och symposier. På det fackliga området verkar föreningen för att kvinnosjukvårdens intressen ska tillgodoses.

SFOG har ett stort antal arbets- och referensgrupper, (ARG) som bevakar utvecklingen inom små och stora områden inom specialiteten. Arbetsgrupperna tar fram skrifter med senaste rön och rekommendationer, och kan författa nationella råd och riktlinjer inom sina områden. Inom SFOG finns också följande intressegrupper: Mödrahälsovårdsöverläkargruppen, privatgynekologer, öppenvårdsgyne­kologer och OGU (Obstetriker och Gynekologer under Utbildning).

Föreningen bevakar utbildningen inom obstetrik och gynekologi, står för arrangemang och samordning av ST-kurser, administrerar fortbildningskurser för färdiga specialister, och arrangerar programmet på Riksstämman. Varje sensommar arrangeras en SFOG-vecka med symposier, föredrag, posterutställning och sociala aktiviteter på olika platser i vårt land. Under veckan hålls också föreningens årsmöte. SFOG-veckan är ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter med kolleger och bredda dina kunskaper

SFOG ingår tillsammans med specialitetsföreningarna i övriga nordiska länder i Nordisk Förening för Obstetrik och Gynekologi (NFOG). NFOG arbetar med gemensam nordisk vidareutbildning, arrangerar nordiska kongresser i obstetrik och gynekologi, samordnar vetenskaplig aktivitet inom specialiteten och utger den internationella, engelskspråkiga facktidskriften Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS).

Som medlem i SFOG är du också medlem i Fédération Internationale de Gynécologie et d'Obstétrique (FIGO), Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) samt European Board and College of Obstetricians and Gynecologists (EBCOG).
 
Aktuell årsavgift är 1 200 kr (ålderspensionär 600 kronor), vilket inkluderar medlemskap i NFOG, prenumeration på AOGS samt ARG-rapporter.
 
SFOG har ett datoriserat medlemsregister för fakturering av årsavgiften och kallelser till våra möten.

För styrelsen

 


Andreas Herbst
Ordförande SFOG