Sök

ST-utbildning

Deltagare i ST-kurser får information

från kansliet när man tilldelats kursplats

 

Deltagare i ST-kurser får information från kansliet när man tilldelats kursplats

 ST Kurser 

Socialstyrelsens föreskrifter för ST stipulerar att ST-läkaren ska ha kurs som lärandemetod för tio (av tolv) olika specialitetsspecifika delmål. Då huvudmännen inte på något sätt kan tillgodose att detta regelverk tillgodoses, dvs man ger inte tillräckligt antal kurser, har ST-läkarna i flertalet fall måst förlita sig till att platser finns inom ramen för SFOGs kursutbud. 

För ST finns nu i samarbete mellan socialstyrelsen och SFOG elva kursämnen för kurser under ST framtagna. Dessa kursämnens mål är avstämda mot målen för ST och kursämnena är skräddarsydda för ST-läkare.

Vilka kursämnena är kan du se i bifogat dokument från socialstyrelsen (se länk).

 VIKTIGT!

  • ST-läkare ska inte anmäla sig/söka till dessa kurser utan kursplatserna fördelas med automatik efter det att studierektorerna rapporterat namn och adress på ST-läkaren till kansliet. Även vikarierande underläkare inkluderas i systemet. 
  • Kursplatserna fördelas utifrån var under ST individen befinner sig (tidigt/mitten/sent). Under de första åren av verksamheten kommer dessutom hänsyn att tas till vilka kurser som redan genomgåtts (i SFOGs eller annan kursgivares regi).

 

 Ellika Andolf                     Andreas Herbst

Utbildningssekreterare      Ordförande SFOG