Sök

SFOGs Fortbildningskurser

Utbildningsinformation till kursgivare SFOG kurs våren 2018

Ansökan att arrangera kurs VT 2018 ska vara inlämnad senast 15 augusti 2017.

Som tidigare kommer kurserna ENBART att annonseras elektroniskt på hemsidan. För detta behöver vi få in era annonser om kurser senast 15 augusti 2017.

Kurserna kommer sedan att läggas ut på hemsidan under andra halvan av augusti och anmälningstiden pågår fram till 15 september.
OBSERVERA att kurserna INTE ska rikta sig till ST-läkare utan bara specialister

Ta chansen - arrangera en SFOG kurs våren 2018.
Såväl gamla som nya kursgivare är varmt välkomna!

 

 

Nyheter i SFOGs kursutbud från och med 2017 

SFOG har sedan många år tillbaka drivit en omfattande och efterfrågad kursverksamhet. Syftet med kurserna var från start att vara efterutbildningskurser - kurser för ST-läkare tillgodosågs tidigare fullt ut av socialstyrelsen/LIPULS/LIPUS.

SFOG-kurerna ges av kursgivare med brinnande engagemang för olika frågor inom vår specialitet och håller en mycket hög nivå. Men - kursernas fokus har under den senaste tioårsperioden, i takt med att utbudet av SK-kurer minskat, i många fall sakta men säkert flyttats från att vara fortbildningskurser till att huvudsakligen vara kurser för ST-läkare.

Nya "Kurser under ST"

Socialstyrelsens föreskrifter för ST stipulerar att ST-läkaren ska ha kurs som lärandemetod för tio (av tolv) olika specialitetsspecifika delmål. Då huvudmännen inte på något sätt kan tillgodose att detta regelverk tillgodoses, dvs man ger inte tillräckligt antal kurser, har ST-läkarna i flertalet fall måst förlita sig till att platser finns inom ramen för SFOGs kursutbud. Detta har i sin tur medfört ett antal problem.

Exempelvis:

  • Då kursgivaren drivs av ett eget engagemang för specifika ämnesområden kommer inte kursernas mål alltid att harmoniera med målen för ST
  • Kurserna baseras på individers ideella engagemang och det finns en osäkerhet över vilka, och hur många, kurser som kommer att ges över tid.
  • Kurplatserna räcker inte till för landets alla ST-läkare vilket medför stor frustration.
  • Antalet renodlade fortbildningskurser har minskat

 Varken socialstyrelsen eller LIPUS har för avsikt att under överskådbar tid ta fram ett heltäckande kursutbud.

För att råda bot på dessa missförhållanden har SFOG nu initierat ett arbete med att ta ett helhetsgrepp för kursutbudet och planeringen av kurser under ST. Arbetet är nu i full gång.

 För ST finns nu i samarbete mellan socialstyrelsen och SFOG elva kursämnen för kurser under ST framtagna. Dessa kursämnens mål är avstämda mot målen för ST och kursämnena är skräddarsydda för ST-läkare.

Vilka kursämnena är kan du se i bifogat dokument från socialstyrelsen (se länk).

 AR-grupperna, med hjälp av styrelsen och en speciellt tillsatt arbetsgrupp, utarbetar nu kursprogram och kommer från och med 2017 att ge kurser för ST-läkare så att det motsvarar behovet av ca 80 kursplatser per år. Detta är ett system som sedan ett antal år finns inom bla Svensk Kirurgisk Förening.

Från och med 2017 kommer ST-kurserna att finnas för landets samtliga ST-läkare och alla garanteras plats.

 

VIKTIGT!

  • ST-läkare skainteanmäla sig/söka till dessa kurser utan kursplatserna fördelas med automatik efter det att verksamhetschefen rapporterat namn och adress på ST-läkaren till kansliet. Även vikarierande underläkare inkluderas i systemet. Samtliga ST-läkare kommer på detta sätt att garanteras plats på samtliga elva kurser.
  • Kursplatserna fördelas utifrån var under ST individen befinner sig (tidigt/mitten/sent). Under de första åren av verksamheten kommer dessutom hänsyn att tas till vilka kurser som redan genomgåtts (i SFOGs eller annan kursgivares regi).
  • Vi räknar med att verksamhetschef och individ informeras om kursplats under oktober (vårens kurser) respektive april (höstens kurser).

 

SFOGs fortbildningskurser

Dessa kurser (de "vanliga SFOG-kurserna") kommer att ges på sedvanligt sätt. Kursgivare anmäler som tidigare önskan om att ge kurs till SFOGs utbildningssekreterare som sedan tillsammans med kansliet håller i anmälnings och antagningsförfarandet. Kursgivaren själv ansvarar för kursens mål. Detta sker på samma sätt som idag.

Observera dock att dessa kurser från och med 2017inteska vända sig till ST-läkare utan ska vara fortbildningskurser för gynekologer och i förekommande fall andra yrkeskategorier, ex barnmorskor.

Sista dag för ansökan om att ge kurs annonseras på SFOGs hemsida.

 

 

2016-05-30

 

Ellika Andolf                     Jan Brynhildsen                                       Lotti Helström

Utbildningssekreterare      Tid Utbildningssekreterare                      Ordförande SFOG