Sök

Brev från SFOGs styrelse till Socialstyrelsens Rättsliga Råds nämnd för abort och steriliseringsärenden

Till Socialstyrelsens Rättsliga Råds nämnd för abort och steriliseringsärenden

Det meddelande från Rättsliga Rådets ordförande Göran Ewerlöf daterat 2015-11-10 som skickades till kuratorerna vid landets "abortkliniker" har orsakat debatt inom Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG). Flera av föreningens Arbets- och Referensgrupper (ARG) har till styrelsen framfört önskemål om att föreningen skall agera för att behålla den praxis för övre tidsgräns för tillstånd till abort efter 18:e  graviditetsveckan som rådde innan meddelandet skickades ut. Man har även framfört förslag att höja gränsen för abort vid missbildningar. Meddelandet från Rättsliga Rådet har oklar juridisk status och har inte förmedlats till de verksamhetsansvariga för de kliniker som har Socialstyrelsens bemyndigande att bedriva abortvård. Utifrån att andra abortmetoder än medicinsk abort innebär förhöjd medicinsk risk för kvinnan, anser SFOG att handläggningen av inducerad abort inte ska förändras. I ett brev till SFOGs styrelse ställer sig även Svenska Neonatalföreningen bakom att inte sänka gränsen för abort. Svensk Neonatalförening liksom SFOG, avvisar också insättande av aktiva livsuppehållande åtgärder efter att en abort har inducerats även om framfödandet skulle ske efter vecka 22+0 dagar.
SFOG har 2015-12-10 tillskrivit
Rättsliga Rådet med önskan att meddelandet dras tillbaka i avvaktan på
utredning. Rättsliga Rådet har inte svarat på brevet.

Fråga till Rättsliga Rådet:Är det Rådets uppfattning att den praxis för handläggning av inducerad abort som gällde före meddelandet kan fortsätta att gälla?

SFOG vill också aktualisera frågan om begreppet livsduglighet. För att ett extremt förtidigt fött barn skall överleva krävs högteknologisk och långvarig intensivvård följt av ibland
livslång vård i hemmet. Vid inducerad abort är den tydliga utgångspunkten att sådan intensivvård inte är aktuell och att livsduglighet i de aktuella graviditeterna därför inte föreligger. 

Fråga till Rättsliga Rådet: Kommer Rättsliga Rådet att
genomföra en översyn av abortlagens livsduglighetsbegrepp?

 

För Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi

Stockholm 2016-04-06


Lotti Helström

Ordförande