Sök

Forskning

Det sätts stor vikt på forskning och OGU arbetar aktivt för att få fler ST-läkare att forska. Det vetenskapliga ST-arbetet är ett bra sätt att få känna på vad forskning kan ge och hur spännande det kan vara att fördjupa sig i ett ämne. Det kan vara starten på din forskarkarriär!

Vetenskapligt arbete under ST

Vetenskapligt arbete, delmål inom medicinsik vetenskap 19, 20, 21, är obligatoriskt för godkänd ST. Ett krav för godkännande är ett skriftligt individuellt arbete, kvalitets- och utvecklingsarbete samt kunskap om forskningsmetodik. SFOG´s utbildningsnämnd har beslutat att detta sammanlagt skall motsvara 10 veckors heltidsarbete, inklusive obligatorisk kurs i forskningsmetodik och medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt. Arbetstid ska avsättas till det obligatoriska arbetet. Utbildningsnämnden kan bistå med att göra en bedömning av din projektplan för ditt ST-arbete, gärna tidigt i processen. Skicka in till utbildningssekreteraren om du önskar en preliminär bedömning om arbetet kommer att hålla måttet för godkännande inför SFOGs ST-examen. Det är viktigt att spara ett skriftligt godkännande av ditt arbete från utbildningssekreteraren.

Handledare

Att välja handledare är oerhört viktigt, också om du vill disputera! Handledaren för det skriftliga individuella arbetet skall vara disputerad, vilket är ett absolut krav. Om ST-läkarens personliga handledare inte är disputerad skall det vara en disputerad bihandledare. Bihandledaren bör vara oberoende av din handledare för att kunna förhålla sig objektivt. Din handledare bör ha möjlighet att vara närvarande i det arbete du förväntas göra. Om det är svårt att hitta en disputerad handledare på din klinik eller i din region, kan utbildningsnämnden genom sitt nätverk, bistå med tips och kontaktuppgifter till potentiella handledare. Kontakta utbildningssekreteraren.

Doktorand

När man registrerar sig som doktorand har man 8 år på halvfart, eller 4 år på helfart, att doktorera. Från doktorandregistreringen tar handledaren även på sig en försörjningsroll fram till disputation. Handledaren och doktoranden är skyldiga att i början av utbildningen upprätta en individuell studieplan, som sedan skall revideras årligen. I denna plan dokumenteras bland annat vilka kurser som doktoranden tänkt att gå, vad vederbörande skall göra både nu och fram till disputation. Läs mer om aktuella regler på Doktorandhandboken.

Forskningsmedel

Gällande finansiering av dina doktorandstudier; tänk på att förhandla med din arbetsgivare om tid. Arbetsgivaren har också ett intresse i att ha disputerade läkare anställda. Om din handledare är anställd vid ett universitetssjukhus kan hen ha ALF/LUA-medel som kan användas till att betala din lön under din forskningstid. På mindre sjukhus finns ofta en FoU-enhet (Forsknings- och utbildningsenhet) som kan informera om olika möjligheter till finansiering. Slutligen finns en möjlighet att söka stipendier. Sätt dig ned och skapa ett CV, skriv ihop en forskningsplan inklusive hur mycket och till vad du vill ha pengar. Sök lämpliga stipendier på stipendier.se.

Utländska forskningsmeriter

En betydande del av ST läkare inom gynekologi och obstetrik har gjort sin grundutbildning i ett annat land. Några har med sig forskningsmeriter därifrån. På kliniker råder det ofta en osäkerhet hur meriterna skall hanteras i Sverige. Europa jobbar med Bolognaprocessen för att få den högre utbildningen i hela Europa likvärdig och jämförbar, läs mer här.

Om ni med utländska forskningsmeriter vill få en bedömning av era handlingar, så är det Svenska Högskoleverket som ni ska kontakta via Universitetskanslersämbetet eller Universitets- och högskolerådet.

 

Forskning som fokusområde

OGU har sedan våren 2015 haft forskning som ett av sina fokusområden och vi har fortsatt att arbeta med detta under 2016. Andelen forskande läkare i Sverige minskar och huvudskälen anses vara för dåliga karriärsmöjligheter och för lite tid till forskning. Under 2015 hade OGU ett symposium under OGU dagarna samt ett symposium tillsammans med SFOG:s styrelse under SFOG veckan som handlade om forskning och strukturer för forskning inom ramen för den kliniska verksamheten. Parallellt drivs liknande arbeten både inom SYLF och nationellt där man håller på att skapa en bättre struktur för klinisk forskning. Vi i OGU styrelsen hoppas kunna belysa denna viktiga fråga under åren som kommer och främja bättre vilkor för yngre forskande läkare.

 
Svenskt natinellt nätverk för kliniska studier inom Ob/Gyn (SNAKS)

Detta nätverk bildades under 2015 efter ett upprop i Medlemsbladet av forskarna Magnus Westgren och Henrik Hagberg. Målet är att främja natinell klinisk forskning inom vår specialitet och majoriteten av landets kvinnokliniker har nu gått med i nätverket. En styrgrupp är bildad och denna bedömer och hjälper till med modifieringar av studieplaner till potentiella nationella studier för att sedan vidarebefordra kontaktuppgifter till kontaktpersoner på de olika kvinnoklinikerna i Sverige. Målet är att kunna bedriva forskning med hög kvalitet och säkra evidensen i vanligt förekommande kliniska frågeställningar. Det unika med Sverige är våra register och med hjälp av Gynop och Graviditetsregistret hoppas man kunna randomisera och följa upp patienterna på ett kostnadseffektivt sätt. OGU har sedan start en representant i SNAKS styrgrupp för att bevaka ST läkarnas intressen. Om du är nyfiken, läs gärna mer på SNAKS hemsida.